Cultural Planning Finland rf – Stadgar

1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Cultural Planning Finland ry – Cultural Planning Finland rf och dess hemort är Helsingfors stad.

2. Syfte och verksamhetens art
Kulturplanering eller Cultural Planning är en metod där man strävar efter att befrämja beaktandet av den kulturella egenarten på ett helhetsinriktat och övergripande sätt när det gäller regional utveckling, stadsplanering och offentligt beslutsfattande. Kulturplanering används utbrett i olika länder. Cultural Planning Finland ry – Cultural Planning Finland rf. har som målsättning att befrämja användandet av metoden och öka medvetandet om dess existens i Finland samt utveckla metoden för att passa in i finländsk planerings-, interaktions- och beslutsfattandekultur. Avsikten är att stödja lokala samfund och befrämja människornas deltagande i att på ett kulturellt och socialt hållbart sätt utveckla den egna livsmiljön. Föreningen verkar i samarbete med de internationella Cultural Planning-nätverken.
För att förverkliga sitt syfte befrämjar föreningen kulturbaserad planering, utveckling och medvetenhet om den på ett övergripande sätt. Föreningen påverkar förändring av planeringskulturen via vetenskap, konst, forskning och lokala sammanslutningars arbete. Föreningen ger ut publikationer som berör dess verksamhetsområde och kan arrangera utbildningar och seminarier kring temat. Föreningen anhåller om finansiering för forskning och utveckling på området samt stöder forsknings- och publiceringsverksamhet. Föreningen konsulterar kommuner och lokala samfund om påbörjande och genomdrivande av Cultural Planning eller Kulturplanering.

3. Medlemmar
Som föreningens ordinarie medlemmar kan godkännas en person, ett samfund med rättsförmåga eller ett företag som godkänner föreningens syfte. Som understödsmedlem kan godkännas en privatperson eller ett samfund med rättsförmåga som vill understöda föreningens syfte och verksamhet. De ordinarie medlemmarna och understödsmedlemmarna godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan på basis av styrelsen framställan vid föreningens möte kallas en person som på ett betydande sätt befrämjat och understött föreningens verksamhet.

4. Underavdelningar
Föreningens medlemmar kan grunda oregistrerade underavdelningar. Åtgärden bör godkännas av föreningens möte. Underavdelningens ärenden sköts av styrelsen som valts vid den berörda avdelningens årsmöte. Avdelningarna kan tillsätta tillfälliga kommittéer eller arbetsgrupper.

5. Medlemsavgift
Av de ordinarie medlemmarna och understödsmedlemmarna uppbärs en årlig medlemsavgift vars storlek för vardera medlemsgruppen avgörs av årsmötet. Av hedersordförande och hedersmedlemmar uppbärs inga avgifter.

6. Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 2-8 andra ordinarie medlemmar samt 0-8 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då hen har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.

8. Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

9. Föreningens möten
Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagandet i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj. Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. Understödsmedlemmar har närvaro- och yttranderätt. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dygn före mötet genom att skicka kallelsebrev till medlemmarna eller genom e-post.

11. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs
8. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
9. val av en eller två verksamhetsgranskare och hens/deras suppleant eller en revisor eller två revisorer och hens/deras suppleanter
10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen minst två veckor före mötet, så att ärendet kan tas med i möteskallelsen

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst med domstolsbeslut används tillgångarna för samma ändamål.